Mega Final – Vikhrolians VS Yashraj XI in Yashraj Trophy 2016 at Ferbundar, Mumbai

0

Tournament name : Yashraj Trophy 2016

Teams : Vikhrolians and Yashraj XI

Location : Ferbundar, Mumbai

Organized By : Brahma boys

Watch Video (Full Final Match)