Awesome Batting by Gayas Shaikh

0

Player Name : Gayas Shaikh (Gyasu)
Tournament Name : Dhuri XI Trophy 2016
Venue : Jogeshwari- Mumbai