Team Jay Hanuman Ghodgaon Won Appa Chashak 2016 at Dhaniv, Nalasopara

0

Tournament Name : Appa Chashak 2016

Location : Dhaniv, Nalasopara

Organized by : Gaondevi Cricket Club, Dhaniv

Prize Ceremony

First Prize Jay Hanuman Ghodgaon
Second Prize Aai Gaondevi Dhaniv
Third Prize Hrutvik XI Gokhivare
Man Of The Series Ashish
Best Batsman Pratap Bhoir
Best Bowler Vishwanath Jadhav